en

POLITYKA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW (POLSKA)

Witamy w Xsolla!

WAŻNE: NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ DOTYCZĄCĄ ZWROTU KOSZTÓW PRZED POBRANIEM LUB ZAINSTALOWANIEM OPROGRAMOWANIA, PONIEWAŻ NINIEJSZY DOKUMENT WPŁYWA NA PRAWA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA, W TYM (LECZ NIEWYŁĄCZNIE), NA ZRZECZENIE SIĘ PRAW, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA WOBEC XSOLLA.

Warunki niniejszej Polityki dotyczącej zwrotu kosztów regulują relacje pomiędzy użytkownikiem (nabywcą Oprogramowania) a jedną ze spółek grupy Xsolla (zwaną dalej „Xsolla” lub „ firmą”), dotyczące zakupu Oprogramowania. Wybrana przez użytkownika metoda płatności określa, która firma z grupy Xsolla będzie stroną niniejszej polityki dotyczącej zwrotu kosztów. Nazwa i siedziba firmy z grupy Xsolla, będącej stroną polityki dotyczącej zwrotu kosztów, zostaną wyświetlone na stronie koszyka po wybraniu metody płatności. Dodatkowo, nazwa i adres odpowiedniej firmy zostaną podane na pokwitowaniu dostarczonym użytkownikowi po dokonaniu płatności za zakup.

Nasze produkty

Xsolla zapewnia użytkownikowi oprogramowanie, które jest dostarczane poprzez pobranie go za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownik może zakupić następujące produkty Xsolla: a) przedsprzedaż, b) subskrypcja, c) dostęp do gry (za pomocą klucza lub zarejestrowanego konta gracza), d) waluta dostępna w grze, e) przedmiot dostępny w grze, f) konto premium (zwane razem „Oprogramowaniem”).

Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia użytkownika zostanie rozpoczęta po zatwierdzeniu zakupu. Zamówienia są zazwyczaj przetwarzane natychmiastowo (może to jednak potrwać od 2 do 5 dni), w zależności od metody płatności. Po przetworzeniu zamówienia użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem (jeśli to możliwe) na adres e-mail podany na osobistym koncie użytkownika lub przekazany w grze.

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem stanowi elektroniczny dowód zakupu i zawiera informacje o zakupie użytkownika.

Zapobieganie nadużyciom

Xsolla zwraca uwagę na wszelkie oznaki oszustw. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do serwerów w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem korzystania z produktów Xsolla lub innych działań mających na celu uzyskanie oprogramowania, do którego użytkownik nie jest uprawniony. Należy pamiętać, że użytkownicy z zablokowanymi kontami nie mają prawa do żądania zwrotu zakupionego Oprogramowania lub zwrotu innych kosztów.

Procedura dotycząca zwrotów (w tym zwrotu kosztów)

Xsolla jest pewna jakości swojego Oprogramowania, a zadowolenie użytkowników jest istotne dla firmy. W przypadku zakupu Oprogramowania i wystąpienia jakichkolwiek problemów (jak przedstawiono poniżej), użytkownik zawsze otrzyma zwrot kosztów.

Xsolla uznaje wnioski o zwrot kosztów na prośbę użytkownika z następujących powodów:

  • Użytkownik nie otrzymał oprogramowania od firmy Xsolla. W takim przypadku zaleca się kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem https://help.xsolla.com/ z identyfikatorem płatności użytkownika. Roszczenia dotyczące niedostarczenia produktu należy przesyłać do Działu Obsługi Klienta na piśmie w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z twórcą gry w celu potwierdzenia braku dostawy Oprogramowania. W przypadku gdy Oprogramowanie nie zostało dostarczone, użytkownik otrzyma zwrot kosztów lub bon na zakup Oprogramowania. Jeśli wniosek o zwrot kosztów zostanie dostarczony w późniejszym terminie, Oprogramowanie zostanie uznane za otrzymane i (lub) pobrane.
  • Przedsprzedaż w przypadku braku dostawy produktu. W takim przypadku należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem https://help.xsolla.com/ z identyfikatorem płatności do dnia premiery zakupionej gry.
  • Omyłkowy zakup waluty w grze. W takim przypadku należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem https://help.xsolla.com/. Użytkownik otrzyma zwrot kosztów, jeżeli waluta w grze nie została wykorzystana.
  • Przypadkowy dwukrotny zakup tego samego produktu. W takim przypadku należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem https://help.xsolla.com/. Zwrot kosztów zostanie przyznany za duplikat zakupu, pod warunkiem, że został on dokonany w ciągu 5 minut od ostatniej transakcji dla tego samego przedmiotu, który nie został jeszcze wykorzystany/użyty. Zwrot nie dotyczy kluczy dostępu do gier, gdzie dla każdej transakcji przewidziany jest osobny klucz (na mocy art. 6(m) Dyrektywy o prawach konsumentów (2011/83/UE).
  • Użytkownik zapomniał dezaktywować subskrypcję i został obciążony regularną opłatą. Zwrot zostanie przyznany za pierwszą odnowioną subskrypcję po kontakcie z Działem Obsługi Klienta pod adresem https://help.xsolla.com/ w ciągu 48 godzin od momentu obciążenia użytkownika za subskrypcję.
  • Użytkownik zmienił zdanie lub podjął decyzję, że nie potrzebuje już Oprogramowania (okres z możliwością odstąpienia od umowy). W przypadku pobrania Oprogramowania należy je usunąć i na żądanie firmy potwierdzić ten fakt w sposób określony poniżej. Niektóre produkty nie mogą być zwrócone w okresie możliwości odstąpienia od umowy ze względu na ich charakter, a mianowicie: subskrypcje (odnowienie, z wyjątkiem przypadku omyłkowego odnowienia, jak przedstawiono powyżej), przedmiotów dostępnych w grze (tzw. „skórek” lub pakietów dodatkowych), kluczy dostępu do gier, walut w grze, która została wykorzystana (na mocy art. 6 (m) Dyrektywy o prawach konsumentów (2011/83/UE). W przypadku jakichkolwiek problemów z tego typu Oprogramowaniem należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem https://help.xsolla.com/ w ciągu 14 dni od momentu poinformowania konsumenta o tym prawie. Xsolla podejmie się wszelkich starań, aby rozwiązać zaistniały problem.

Wnioski o zwrot kosztów są przyjmowane i przetwarzane w ciągu 180 dni od daty zakupu. Po upływie tego okresu wnioski o zwrot kosztów nie będą przyjmowane.

Poniższe powody NIE STANOWIĄ UZASADNIENIA wniosku o zwrot kosztów:

  • Zakupione oprogramowanie jest niezgodne z aktualną konfiguracją. Xsolla nie ponosi żadnej odpowiedzialności i w związku z tym żadne żądania zwrotu przedmiotów/zwrotu środków/wymiany w oparciu o niekompatybilność Oprogramowania z niektórymi programami zewnętrznymi (wtyczki, dodatki, moduły, wyszukiwarki, skrypty, rozszerzenia itp.), innymi niż te, które są określone jako kompatybilne w opisie dostępnym na podglądzie każdej strony nie będą uznawane. Firma nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie w pełni kompatybilne z jakimikolwiek programami zewnętrznymi i nie zapewnia wsparcia dla aplikacji zewnętrznych.
  • Oświadczenia ogólne, które nie stanowią faktycznej skargi, jak na przykład: „to nie jest to, co myślałem” lub „nie mogę tego wykorzystać”. Jeśli użytkownik nie rozumie, jak działa Oprogramowanie, pytania należy kierować do Działu Obsługi Klienta na adres https://help.xsolla.com/. Jeśli użytkownik nadal nie będzie rozumiał specyfiki Oprogramowania, które zamierza kupić, zaleca się rezygnację z zakupu.
  • Niewykorzystanie Oprogramowania po jego uruchomieniu. Na przykład zakup Oprogramowania, uruchomienie go i odmowa korzystania z komentarzami takimi jak: „Zmieniłem zdanie”, „To nie jest to, czego chcę”, itp. nie stanowią dopuszczalnego uzasadnienia wniosku o zwrot kosztów. Użytkownik powinien kupić oprogramowanie wyłącznie wówczas, gdy ma zamiar z niego korzystać.
  • Zakupione oprogramowanie nie działa tak, jak powinno. Mimo że Oprogramowanie jest dokładnie sprawdzane przed jego premierą, mogą wystąpić nieoczekiwane błędy. Problemy takie należy zgłaszać bezpośrednio do dostawcy. Należy pamiętać, że dostawca może poprosić o tymczasowy dostęp do serwera użytkownika w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemu. Niezapewnienie takiego dostępu w odpowiednim czasie może skutkować opóźnieniem w rozwiązaniu problemu.

W niektórych przypadkach Xsolla może rozwiązać problem samodzielnie, jednak wyłącznie jeżeli posiada bezpośrednie instrukcje od dostawcy w danej sprawie. Należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem https://help.xsolla.com/.

Ramy czasowe dotyczące zwrotu kosztów

Zwroty kosztów z Xsolla są dokonywane przy użyciu metody płatności użytej do dokonania oryginalnego zakupu. Czas otrzymania zwrotu jest zależny od wybranej metody płatności.
Zwrot zwykle trwa od 2 do 10 dni, ale w przypadku niektórych metod płatności może potrwać do 45 dni.

Należy pamiętać, że nie wszystkie systemy płatności, z którymi współpracuje Xsolla, obsługują zwroty kosztów. W przypadku gdy system, za pośrednictwem którego użytkownik dokonał płatności, nie obsługuje zwrotów, kwota zwrotu zostanie przelana na konto użytkownika w Xsolla do wykorzystania przy następnym zakupie.

Oświadczenia i gwarancje

Xsolla oświadcza i gwarantuje użytkownikowi, że podejmie wszelkie działania niezbędne do rozwiązania problemu użytkownika w dobrej wierze. Wszystkie spory dotyczące zwrotu kosztów będą rozpatrywane z uwzględnieniem ustawodawstwa w kraju użytkownika.

Egzekwowanie przepisów

Zobowiązania firmy Xsolla podlegają istniejącym przepisom prawa i procesom prawnym, a firma może stosować się do żądań lub wymogów organów ścigania lub organów regulacyjnych, nie naruszając jakiegokolwiek innego postanowienia stanowiącego inaczej.

Postanowienia różne

Do wszystkich wniosków o zwrot kosztów należy dołączyć szczegółowe i zasadne uzasadnienie wniosku. Należy się upewnić, że wniosek użytkownika nie jest sprzeczny z Polityką dotyczącą zwrotu kosztów.
W razie jakichkolwiek dalszych pytań lub wątpliwości związanych z Polityką dotyczącą zwrotu kosztów należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem https://help.xsolla.com/ w celu uzyskania dalszych informacji.